Kapitel 3 Engelsk-dansk oversættelse Excel kommandoer

Engelsk kode Dansk kode
ABS ABS
ACCRINT PÅLØBRENTE
ACCRINTM PÅLØBRENTE.UDLØB
ACOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSH
ADDRESS ADRESSE
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND OG
AREAS OMRÅDER
ASIN ARCSIN
ASINH ARCSINH
ATAN ARCTAN
ATAN2 ARCTAN2
ATANH ARCTANH
AVEDEV MAD
AVERAGE MIDDEL
AVERAGEA MIDDELV
BATHTEXT BATHTEKST (ikke Excel 2000)
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETADIST BETAFORDELING
BETAINV BETAINV
BIN2DEC BIN.TIL.DEC
BIN2HEX BIN.TIL.HEX
BIN2OCT BIN.TIL.OKT
BINOMDIST BINOMIALFORDELING
CALL KALD (kun Excel 2000)
CEILING AFRUND.LOFT
CELL CELLE
CHAR TEGN
CHIDIST CHIFORDELING
CHIINV CHIINV
CHITEST CHITEST
CHOOSE VÆLG
CLEAN RENS
CODE KODE
COLUMN KOLONNE
COLUMNS KOLONNER
COMBIN KOMBIN
COMPLEX KOMPLEKS
CONCATENATE SAMMENKÆDNING
CONFIDENCE KONFIDENSINTERVAL
CONVERT KONVERTER
CORREL KORRELATION
COS COS
COSH COSH
COUNT TÆL
COUNTA TÆLV
COUNTBLANK ANTAL.BLANKE
COUNTIF TÆL.HVIS
COUPDAYBS KUPONDAGE.SA
COUPDAYS KUPONDAGE.A
COUPDAYSNC KUPONDAGE.ANK
COUPNCD KUPONDAG.NÆSTE
COUPNUM KUPONBETALINGER
COUPPCD KUPONDAG.FORRIGE
COVAR KOVARIANS
CRITBINOM KRITBINOM
CUMIPMT AKKUM.RENTE
CUMPRINC AKKUM.HOVEDSTOL
DATE DATO
DATEDIF DATO.FORSKEL
DATEVALUE DATOVÆRDI
DAVERAGE DMIDDEL
DAY DAG
DAYS360 DAGE360
DB DB
DCOUNT DTÆL
DCOUNTA DTÆLV
DDB DSA
DEC2BIN DEC.TIL.BIN
DEC2HEX DEC.TIL.HEX
DEC2OCT DEC.TIL.OKT
DEGREES GRADER
DELTA DELTA
DEVSQ SAK
DGET DHENT
DISC DISKONTO
DMAX DMAKS
DMIN DMIN
DOLLAR KR
DOLLARDE KR.DECIMAL
DOLLARFR KR.BRØK
DPRODUCT DPRODUKT
DSTDEV DSTDAFV
DSTDEVP DSTDAFVP
DSUM DSUM
DURATION VARIGHED
DVAR DVARIANS
DVARP DVARIANSP
EDATE EDATO
EFFECT EFFEKTIV.RENTE
EOMONTH SLUT.PÅ.MÅNED
ERF FEJLFUNK
ERFC FEJLFUNK.KOMP
ERROR.TYPE FEJLTYPE
EVEN LIGE
EXACT EKSAKT
EXP EKSP
EXPONDIST EKSPFORDELING
FACT FAKULTET
FACTDOUBLE DOBBELT.FAKULTET
FALSE FALSK
FDIST FFORDELING
FIND FIND
FINV FINV
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FIXED FAST
FLOOR AFRUND.GULV
FORECAST PROGNOSE
FREQUENCY FREKVENS
FTEST FTEST
FV FV
FVSCHEDULE FVTABEL
GAMMADIST GAMMAFORDELING
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GCD STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
GEOMEAN GEOMIDDELVÆRDI
GESTEP GETRIN
GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA
GROWTH FORØGELSE
HARMEAN HARMIDDELVÆRDI
HEX2BIN HEX.TIL.BIN
HEX2DEC HEX.TIL.DEC
HEX2OCT HEX.TIL.OKT
HLOOKUP VOPSLAG
HOUR TIME
HYPERLINK HYPERLINK
HYPGEOMDIST HYPGEOFORDELING
IF HVIS
IMABS IMAGABS
IMAGINARY IMAGINÆR
IMARGUMENT IMAGARGUMENT
IMCONJUGATE IMAGKONJUGERE
IMCOS IMAGCOS
IMDIV IMAGDIV
IMEXP IMAGEKSP
IMLN IMAGLN
IMLOG10 IMAGLOG10
IMLOG2 IMAGLOG2
IMPOWER IMAGPOTENS
IMPRODUCT IMAGPRODUKT
IMREAL IMAGREELT
IMSIN IMAGSIN
IMSQRT IMAGKVROD
IMSUB IMAGSUB
IMSUM IMAGSUM
INDEX INDEKS
INDIRECT INDIREKTE
INFO INFO
INT HELTAL
INTERCEPT SKÆRING
INTRATE RENTEFOD
IPMT R.YDELSE
IRR IA
ISBLANK ER.TOM
ISERR ER.FJL
ISERROR ER.FEJL
ISEVEN ER.LIGE
ISLOGICAL ER.LOGISK
ISNA ER.IKKE.TILGÆNGELIG
ISNONTEXT ER.IKKE.TEKST
ISNUMBER ER.TAL
ISODD ER.ULIGE
ISPMT ISPMT
ISREF ER.REFERENCE
ISTEXT ER.TEKST
KURT TOPSTEJL
LARGE STØRSTE
LCM MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM
LEFT VENSTRE
LEN LÆNGDE
LINEST LINREGR
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST LOGREGR
LOGINV LOGINV
LOGNORMDIST LOGNORMFORDELING
LOOKUP SLÅ.OP
LOWER SMÅ.BOGSTAVER
MATCH SAMMENLIGN
MAX MAKS
MAXA MAKSV
MDETERM MDETERM
MDURATION MVARIGHED
MEDIAN MEDIAN
MID MIDT
MIN MIN
MINA MINV
MINUTE MINUT
MINVERSE MINVERT
MIRR MIA
MMULT MPRODUKT
MOD REST
MODE HYPPIGST
MONTH MÅNED
MROUND MAFRUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
N TAL
NA IKKE.TILGÆNGELIG
NEGBINOMDIST NEGBINOMFORDELING
NETWORKDAYS ANTAL.ARBEJDSDAGE
NOMINAL NOMINEL
NORMDIST NORMFORDELING
NORMINV NORMINV
NORMSDIST STANDARDNORMFORDELING
NORMSINV STANDARDNORMINV
NOT IKKE
NOW NU
NPER NPER
NPV NUTIDSVÆRDI
OCT2BIN OKT.TIL.BIN
OCT2DEC OKT.TIL.DEC
OCT2HEX OKT.TIL.HEX
ODD ULIGE
ODDFPRICE ULIGE.KURS.PÅLYDENDE
ODDFYIELD ULIGE.FØRSTE.AFKAST
ODDLPRICE ULIGE.SIDSTE.KURS
ODDLYIELD ULIGE.SIDSTE.AFKAST
OFFSET FORSKYDNING
OR ELLER
PEARSON PEARSON
PERCENTILE FRAKTIL
PERCENTRANK PROCENTPLADS
PERMUT PERMUT
PI PI
PMT YDELSE
POISSON POISSON
POWER POTENS
PPMT H.YDELSE
PRICE KURS
PRICEDISC KURS.DISKONTO
PRICEMAT KURS.UDLØB
PROB SANDSYNLIGHED
PRODUCT PRODUKT
PROPER STORT.FORBOGSTAV
PV NV
QUARTILE KVARTIL
QUOTIENT KVOTIENT
RADIANS RADIANER
RAND SLUMP
RANDBETWEEN SLUMPMELLEM
RANK PLADS
RATE RENTE
RECEIVED MODTAGET.VED.UDLØB
REGISTER.ID REGISTER.ID
REPLACE ERSTAT
REPT GENTAG
RIGHT HØJRE
ROMAN ROMERTAL
ROUND AFRUND
ROUNDDOWN RUND.NED
ROUNDUP RUND.OP
ROW RÆKKE
ROWS RÆKKER
RSQ FORKLARINGSGRAD
RTD RTD (ikke Excel 2000)
SEARCH SØG
SECOND SEKUND
SERIESSUM SERIESUM
SIGN FORTEGN
SIN SIN
SINH SINH
SKEW SKÆVHED
SLN LA
SLOPE STIGNING
SMALL MINDSTE
SQRT KVROD
SQRTPI KVRODPI
STANDARDIZE STANDARDISER
STDEV STDAFV
STDEVA STDAFVV
STDEVP STDAFVP
STDEVPA STDAFVPV
STEYX STFYX
SUBSTITUTE UDSKIFT
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUM SUM
SUMIF SUM.HVIS
SUMPRODUCT SUMPRODUKT
SUMSQ SUMKV
SUMX2MY2 SUMX2MY2
SUMX2PY2 SUMX2PY2
SUMXMY2 SUMXMY2
SYD ÅRSAFSKRIVNING
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ STATSOBLIGATION
TBILLPRICE STATSOBLIGATION.KURS
TBILLYIELD STATSOBLIGATION.AFKAST
TDIST TFORDELING
TEXT TEKST
TIME TID
TIMEVALUE TIDSVÆRDI
TINV TINV
TODAY IDAG
TRANSPOSE TRANSPONER
TREND TENDENS
TRIM FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE
TRIMMEAN TRIMMIDDELVÆRDI
TRUE SAND
TRUNC AFKORT
TTEST TTEST
TYPE VÆRDITYPE
UPPER STORE.BOGSTAVER
VALUE VÆRDI
VAR VARIANS
VARA VARIANSV
VARP VARIANSP
VARPA VARIANSPV
VDB VSA
VLOOKUP LOPSLAG
WEEKDAY UGEDAG
WEEKNUM UGE.NR
WEIBULL WEIBULL
WORKDAY ARBEJDSDAG
XIRR INTERN.RENTE
XNPV NETTO.NUTIDSVÆRDI
YEAR ÅR
YEARFRAC ÅR.BRØK
YIELD AFKAST
YIELDDISC AFKAST.DISKONTO
YIELDMAT AFKAST.UDLØBSDATO
ZTEST ZTEST